• Управување со Отпад

    Отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад...

  • Батерии и акумулатори

    „Батерија или акумулатор“ е секој извор на електрична енергија создадена со директно....

Концепт НулаОтпад

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

IKONA_1
ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ И ПОИМИ

Отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад а која создавачот или поседувачот ја/го отфрла, има намера да ја/го отфрли или од него се бара да ја/го отфрли;

IKONA_BATERII
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

„Батерија или акумулатор“ е секој извор на електрична енергија создадена со директно претворање на хемиска енергија, кој содржи една или повеќе примарни батериски ќелии, или содржи една или повеќе секундарни батериски ќелии

IKONA_ELEKT
ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Електрична и електронска опрема е опрема чијашто правилна работа зависи од електричната струја или електромагнетските полиња, како и опрема што е наменета за производство, пренос и мерење на тие струи…

24/7 Еко Линија

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EKO-LINIJA-01 (1) (1)

Последни Новости

Еко херои на планетата

Еко херои на планетата” – едукативна кампања на Нула Отпад во 10-те основни училишта на територијата на општина Карпош. Месец

Да ја заштитиме планетата од опасниот отпад

отпадните батерии и електронскиот отпад. Рециклирањето е важно и неопходно!” Нула Отпад како лиценциран колективен постапувач за отпадни батерии и

ПРЕДИЗВИКОТ ПРОДОЛЖУВА ЕКО ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕДИЗВИК СО ДЕЦАТА НА НОВАТА ПЛАНЕТА И НОВОТО ВРЕМЕ

Во услови на пандемија со Корона вирусот, Нула Отпад својата едукативна мисија ја продолжи преку дигитална едукативна кампања „Безбедни во

CLOSE
CLOSE