• Управување со Отпад

    Отпад е секоја материја или предмет што припаѓа во категориите на отпад...

  • Батерии и акумулатори

    „Батерија или акумулатор“ е секој извор на електрична енергија создадена со директно....