Во услови на пандемија со Корона вирусот, Нула Отпад својата едукативна мисија ја продолжи преку дигитална едукативна кампања „Безбедни во изолација со супер еко едукација”.

Првиот предизвик помина со голем интерес и успех, внесе позитивни вредности во ова тешко време и даде значаен придонес во подигнување на јавната свест за селекција и рециклирање на е-отпад и отпадните батерии.

Заради големиот интерес и за жал  сеуште активната карантинска вонредна состојба, Нула Отпад одлучи да продолжи со својата дигитална едукативна кампања со втор еко истражувачки предизвик.

Овој пат во поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерство за образование и наука, Делегација на Европска Унија и Македонската асоцијација за управување со цврст отпад.

Продолжуваме уште побројни, покреативни и погласни.

Придружи ни се, биди и ти дете на новата планета и новото време!

Еко истражувачки предизвик за сите деца на училишна возраст (1-9 одделение)

ТЕМА:

Батериите опасност или можност?

Со еко истражување до еко решение!

Прифати го предизвикот, биди еко истражувач и следи ги насоките на следнава истражувачка патека за да го пронајдеш најдоброто еко решение.

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕСТВО:

 • Потребно е да ги заследите фан/страните на Нула Отпад Фејсбук и Инстаграм.
 • Истражи каде има канти за батерии од Нула Отпад. Забележи што има во нив. Дали има само стари батерии или има и друг вид на отпад.Доколку си во можност документирај го тоа со фотографија и посочи што е правилно, а што не? Помошта од родителите е добродојдена.
 • Провери во твојот дом каде се имате батерии, за што најчесто Ви користат и истражи какви се батерии постојат.
 • Истражи зошто батериите се опасен отпад и што се случува кога ги фрламе со останатиот отпад?
 • Што се добива со рециклирање на батериите, како до еко решение?
 • Твоето еко истражувачко патешествие претстави го во куса видео презентација не подолга од три минути. Креативноста е уште еднаш во погон. Можеш да користиш снимки, фотографии, цртежи, факти, податоци, се што мислиш дека ќе те доведе до најдоброто еко решение.
 • Со пополнета пријава за учество и согласност од родител испрати го твоето видео на следната е-маил адреса: info@nulaotpad.com.mk
  ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО
 • Со самото испраќање на видеото се согласувате  со правилата за учество во еко истражувачкиот предизвик и се согласувате истото да биде објавено и користено за едукативната кампања која ја реализира Нула Отпад.
 • Нула Отпад ги задржува авторските права на сите аудио-визуелни творби пријавени на еко истражувачкиот предизвик.
 • Сите видеа кои ги исполнуваат горенаведените критериуми ќе бидат објавени на социјалните мрежи на Нула Отпад и ќе учествуваат во предизвикот за главната награда.
 • Да ги споделуваме пораките од децата на новата планета и новото време. Нека ги слушнат сите за доброто на сите!
 • Доколку предизвикот е успешен и пристигнат минимум 20 видео пораки, стручно жири од областа на управување со отпад и заштита на животната средина, видеото со најдобра порака и еко решение ќе го награди со електричен тротинет.
 • Сите останати учесници чие видео ќе биде објавено ќе добијат ЕКО ДИПЛОМА за значен придонес во заштита на животната средина.
 • ВАЖНО: За предизвикот на главната награда да биде валиден, неопходно е да се пријават минимум 20 видеа и 20 учесници. Во спротивно ќе бидат доделени еко дипломи за сите учесници.
 • Рок за испраќање на видеата 15.07.2020 год. Прогласување и објава на најдоброто видео со најдобро еко решение и најдобра еко порака ќе се случи на ден 20.07.2020 година од страна на стручно жири од Нула Отпад и соработниците на кампањата.
 • Право на учество имаат сите деца на  училишна возраст (основно образование).

Биди еко истражувач, предвесник на новата планета и новото време! Пренеси моќна порака, и споделувај, нека те слушне целата планетааа!!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SFIDA VAZHDON

SFIDA ЕKO KËRKIMORE ME FËMIJËT E PLANETIT TË RI DHE KOHËS SË RE  

Në kushte të  pandems me virusin Corona, Zero Mbeturina  vazhdoi misionin e saj edukativ përmes një fushate edukative digjitale “Të sigurt në izolim me super eko-edukim”.

Sfida e parë kaloi me shumë interes dhe sukses, prezantoi vlera pozitive në këtë kohë të vështirë dhe dha një kontribut të rëndësishëm në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për selektimin  dhe riciklimin  e  e-mbeturinave  dhe mbeturinave të baterive.

Për shkak të interesit të madh dhe për fat të  keq për shkak të  karantanimit ende aktiv dhe gjendjes së jashtëzakonshme , Zero Mbeturina  vendosi të vazhdojë fushatën e saj edukative  digjitale me një sfidë të dytë eko-kërkimore.

Këtë herë në mbështetje të Ministrisë së Mjedisit  Jetësor dhe Planifikimit Hapësino, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Delegacionit të Bashkimit Evropian dhe Shoqatës së Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Maqedoni.

Ne vazhdojmë të jemi edhe më të shumtë, më kreativë dhe më të zëshëm.

Bashkohu me ne, bëhu  dhe ti një fëmijë i planetit të ri dhe kohës së re!

Sfida Eko –kërkimore  për të gjithë fëmijët e moshës shkollore (klasat 1-9)

ТЕМА:

Bateritë, rrezik apo mundësi?

Me eko-kërkimi në eko zgjidhje!

Prano sfidën, bëhu një eko-studiues dhe ndiqi udhëzimet në një mënyrë tjetër të kërkimit për të gjetur eko-zgjidhjen më të mirë.

RREGULLORJA PËR PJESËMARRJE:

 • Nevojitet  ti  ndiqni  fan/faqet e  Zero Mbeturinave  në Facebook dhe instagram.
 • Kërko ku ka shporta për bateri të Zero Mbeturinave. Shiko se çka në to. A ka vetëm bateri të vjetra apo ka edhe lloj tjetër të mbeturive. Nëse ke mundësi dokumentoje këtë me fotografi  dhe trego çka është e drejtë, e çka jo? Ndihma e prindërve është e mirëseardhur.
 • Kontrollo në shtëpinë tënde ku keni bateri, për çka më së shumti ju shërbejnë dhe bëj kërkim çfar lloje të bateriuve ekzistojnë.
 • Hulumto pse bateritë janë mbeturinë e rrezikshme  dhe çfarë ndodh nëse i hudhim me mbeturinat e tjera?
 • Çka fitohet me riciklimin e baterive, si deri te eko zgjidhja?
 • Paraqitni rrugën tuaj eko-kërkimore në një prezantim video të shkurtër jo më gjatë se tre minuta. Kreativiteti është edhe një herë në lëvizje. Mund të përdorni  inçizime, foto, vizatime, fakte, të dhëna, gjithçka që mendoni se do t’ju çojë në zgjidhjen më të mirë eko.
 • Me një kërkesë të plotësuar për pjesëmarrje dhe pëlqim nga  prindi, dërgoni videon tuaj në adresën e mëposhtme të postës elektronike: info@nulaotpad.com.mk
  FLETËPARAQITJA PËR PJESËMARRJE
 • Me vet dërgimin e videos, ju pranoni rregullat për të marrë pjesë në sfidën eko-kërkimore dhe pranoni që ajo të publikohet dhe të përdoret për fushatën edukative të zbatuar nga Zero Mbeturina.
 • Zero Mbeturina  ruan të drejtën e autorit të të gjitha krijimeve audio-vizive të paraqitura në sfidën eko-kërkimore.
 •  Të gjitha videot që plotësojnë kriteret e mësipërme do të postohen në rrjetet sociale të Zero Mbeturinave dhe do të marrin pjesë në sfidën për çmimin kryesor.
 • Ti ndajmë  mesazhet e fëmijëve  të planetit të ri dhe kohës së re. Le të dëgjojnë të gjithë për të mirën e të gjithëve!
 •  Nëse sfida është e suksesshme dhe arrijnë së paku 20 video mesazhe, një juri ekspert në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjes së mjedisit do të shpërblejë videon me mesazhin më të mirë dhe eko zgjidhjen me një skuter elektrik.
 •  Të gjithë pjesëmarrësit e tjerë, videoja  e të cilëve do të publikohet, do të marrin një EKO DIPLOMË  për një kontribut si njohës  për mbrojtjen e mjedisit.
 • E RËNDËSISHME: Në mënyrë që sfida  për çmimin  kryesor të jetë e vlefshme, është e nevojshme të paraqisni të paktën 20 video dhe 20 pjesëmarrës. Përndryshe, eko diplomat do t’u jepen të gjithë pjesëmarrësve.
 • Afati i dërgimit të videove është 15.07.2020. Zgjedhja  dhe shpallja e videos më të mirë me zgjidhjen më të mirë eko dhe mesazhin më të mirë eko do të bëhet në 20.07.2020 nga një juri eksperte nga Zero Mbeturina  dhe bashkëpunëtorët e fushatës.
 • Të  drejtë të marrin pjesë kanë të  gjithë fëmijët e moshës shkollore (arsimi fillor)

Bëhu një eko-studiues, pararendës  i planetit të ri dhe epokës së re! Transmetoni një mesazh të fuqishëm, dhe ndajeni, le të dëgjojë  gjithë planeti !!!

Leave Comment