Репортажа за активностите на Нула Отпад во општините ширум државата за подигнување на јавната свест за селекција и рециклирање на опасниот отпад.

Човекот со своите активности ги нарушува природнитe законитости до таа мера што го загрозува и сопствениот опстанок.

Не можеме да живееме со парадигмата земи, искористи, фрли! Се што фрламе мора да заврши некаде!

Отпадот претставува голем проблем за многу локални самоуправи, и Нула Отпад во соработка со општините и јавните комунални претпријатија  воспоставува организиран систем за собирање на отпадна електрична и електронска опрема и подигнување на јавната свест за немешање на овој отпад со останатиот отпад од домаќинствата.

Нула Отпад функционира на целата територија на државата преку соработка со 30 општини и јавни комунални претпријатија.

Leave Comment