Интересни факти за РЕЦИКЛИРАЊЕТО
  • Секој човек создава во просек околу 2кг отпад дневно;
  • Во САД 33,4% од цврстиот отпад се рециклира или компостира, 12,6% е изгорен во согорување на објекти, додека 54% од отпадот завршува во депониите;
  • Во 2007год. на глобално ниво биле рециклирани 99% од оловните батерии, 54% хартија и картон, 64% остатоци од дворови и речиси 35% од металите;
  • Износот на рециклирање во 2007год. спасил енергија еквивалентна на 10,7 милијарди галони бензин и спречил ослободување на јаглерод диоксид од околу 35 милиони автомобили;
  • Бројот на депониите во САД се намалува, додека нивната големина се зголемува. Во 1998 година имало 8.000 депонии, но само 1.754 во 2007 година
  • Секој тон на мешана хартија што се рециклира може да се заштеди енергија еквивалент на 185 литри бензин;
  • Во САД постојат околу 8660 програми за рециклирање;
  • Постојат околу 3510 заедници за компостирање во САД;
  • Фрлање на отпад на депониите е намалено од 89% во 1980год. на 54% во 2007год.
  • Рециклирање на 1 тон алуминиумски конзерви е еквивалентно на 1665 литри бензин;
  • Во 2007год. во САД се рециклирани и компостирани 85 милиони тони од 254 миниони тони комунален цврст отпад

Симболи и знаци за рециклажа

Превземете ја содржината со симболите и знаците за рециклажа.