Документација ОБА

· Барање за регистрација за ОБА

Превземете го барањето за регистрација за ОБА

·  Евиденција

Евиденција за количините и видовите на батерии и акумулатори пуштени на пазар во Република Македонија

· Идентификационен формулар

Превземете го идентификациониот формулар за отпад

· Транспортен формулар

Превземете го транспортниот формулар за отпад

· Правилник за начинот на означување на батериите

Превземете го правилникот за начинот на означување на батериите

· Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори

Превземете го законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори

· Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори
“Службен весник на Република Северна Македонија бр.176 од 3 август 2021 година”

Превземете го законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори

· Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад
“Службен весник на Република Северна Македонија бр.215 од 16 септември 2021 година”

Превземете го Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад

Документација за ОЕЕО

· Правилник за регистрација за ОЕЕО

Превземете го правилникот за регистрација за ОЕЕО

· Правилник за Евиденција

Превземете го правилникот за евиденција

·  Правилник за одделно собирање на отпадната опрема

Превземете го правилникот за одделно собирање на отпадната опрема

· Листа на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема

Превземете ја листата на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема

·  Закон за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

Превземете го законот за елекртична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

· Идентификационен Формулар

Превземете го идентификациониот формулар за отпад

· Транспортен Формулар

Превземете го транспортниот формулар за отпад

· Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска
“Службен весник на Република Северна Македонија бр.176 од 3 август 2021 година”

Превземете го законот за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема