4та Меѓународна конференција на тема РЕГИОНАЛНО УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД во организација на АДКОМ и ЈП Комунална Хигиена- Скопје

НУЛА ОТПАД ДОО активно учествуваше на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално управување со  отпад  “ во организација на АДКОМ и ЈП Комунална хигиена Скопје,под покровителство на Министерство за животна средина и просторно планирање на Р.Македонија.

НУЛА ОТПАД ДОО пред аудиториумот ги претстави современите политики, во доменот на управување со отпадот, особено отпад од електронска и електична опрема како и отпадни батерии и акумулатори, да се третираат како ресурси освен како генератор на негативни влијанија врз животната средина,.

Во рамките на конференцијата во Хотел Метропол НУЛА ОТПАД на присутните се претстави и со штанд во рамките на техничката изложба на конференцијата.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>