СПРОВЕДЕНА ЕДУКАТИВНА КАМПАЊА ДАЛИ ЗНАЕШ КАДЕ Е МОЕТО МЕСТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ ( Градинки )

Во месец септември на подрачјето на Општина Аеродром, беше спроведена едукативната кампања на тема „ДАЛИ ЗНАЕШ КАДЕ Е МОЕТО МЕСТО“, поточно едукација за рециклажа на отпад од електронска и електрична опрема,батерии и акумулатори и придобивките од рециклажата на истата.мВоочување на проблемите и последиците кои ги предизвикува овој тип на отпад, доколку со истиот се постапува неуредно и несовесно, односно опасностите кои со себе ги носи овој тип отпад кога ќе се најде во надворешна средина, и влијанијата од временските влијанија.Канцерогените и токсичните влианија од оставање и исфрлање во природата.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>