СПРОВЕДЕНА ЕДУКАТИВНА КАМПАЊА ДАЛИ ЗНАЕШ КАДЕ Е МОЕТО МЕСТО ВО ОПШТИНА БИТОЛА

Во периодот од 18.05.2015 до 22.05.2015 година во Основните училишта на подрачјето на Општина Битола, беше спроведена едукативната кампања на тема „ДАЛИ ЗНАЕШ КАДЕ Е МОЕТО МЕСТО“, поточно едукација за рециклажа на отпад од електронска и електрична опрема,батерии и акумулатори и придобивките од рециклажата на истата. Воочување на проблемите и последиците кои ги предизвикува овој тип на отпад, доколку со истиот се постапува неуредно и несовесно, односно опасностите кои со себе ги носи овој тип отпад кога ќе се најде во надворешна средина, и влијанијата од временските влијанија.Канцерогените и токсичните влианија од оставање и исфрлање во природата.

Најголеми познавања покажаа учениците од ОУ „Ѓорѓи Сугарев“, ОУ „Гоце Делчев“ и ОУ „Стив Наумов“.

Ред.бр Училиште Ден Час за едукација Вкупно паралелки
1 ОУ „Гоце Делчев“ Битола 18.05.2015 12, 13 и 14 часот 7
2 ОУ „Александар Турунчев“ с.Кукуречани 18.05.2015 10 и 10 мин 2
3 ОУ „ Даме Груев“ Битола 19.05.2015 12 и 13 часот 4
4 ОУ „Елпида Караманди“ 19.05.2015 14 и 45

15 и 35

4
5 ОУ „Ѓорги Сугарев “ 19.05.2015 9 часот и 10 мин

10 часот

4
6 ОУ „Коле Канински“ 20.05.2015 10 час и 30 мин

12 часот

7
7 ОУ „Стив Наумов“ 20.05.2015 13 часот и 45 мин до 16 часот и 50мин 7
8 ОУ „ Тодор Ангелевски“ 21.05.2015 9 час и 55 мин

13 и 45 мин

14 и 40мин

8
9 ОУ „Трифун Пановски“ с.Кукуречани 21.05.2015 12 часот 2
10 ОУ „Крсте Петков Мисирков“
11 ОУ „Св.Кирил и Методиј“
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>