СПРОВЕДЕНА ЕДУКАТИВНА КАМПАЊА ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

14.05.2015 година во Основните училишта на подрачјето на Општината, беше извршена едукација на тема „ДАЛИ ЗНАЕШ КАДЕ Е МОЕТО МЕСТО“, поточно за рециклажа на отпад од електронска и електрична опрема,батерии и акумулатори и придобивките од рециклажата на истата. Воочување на проблемите и последиците кои ги предизвикува овој тип на отпад, доколку со истиот се постапува неуредно и несовесно, односно опасностите кои со себе ги носи овој тип отпад кога ќе се најде во надворешна средина, и влијанијата од временските влијанија.Канцерогените и токсичните влианија од оставање и исфрлање во природата.

Едукативната кампања е спроведена кај учениците од 5 и 6 училишна парарелка во следниве училишта:

Назив на ОУ Ден Час Ученици Вкупно одделениjа
ОУ „Кирил и Методиј“ Св.Николе 14.05.2015 9 и 15 мин

10 часот

6 то одделение

5 то одделение

6
ОУ „Гоце Делчев“ Св.Николе 14.05.2015 7 и 30 мин

8 и 15 мин

5 то одделение

6 то одделение

6
ОУ „Даме Груев“ с.Ерџелија, Св.Николе 14.05.2015 11 и 45 мин 5то и 6то одд. 2

Најголемо познавање покажаа учениците од ОУ „Кирил и Методиј“ Свети Николе.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>