Мислење по годишен извештај за електрична и електронска опрема

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, како и претходните години ги оствари националните цели предвидени во Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за управување со електрична и електронка опрема и отпадна електронска и електрична опрема, и доби позитивно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање по доставените Годишни извештаи за постапување со отпад од батерии и акумулатори како и за постапување со отпадна електрична и електронска опрема за 2015 година.

 

Кликнете на сликата за повеќе информации

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Click here to add your own text

Click here to add your own text