Со законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема се воспоставува и зајакнува одговорноста на производителот за управување со ОЕЕО која настанува од ЕЕО којашто ја пушта на пазарот на Република Северна Македонија. 

“Производител”  е  правно лице кое без оглед на применетиот начин на продажба, вклучувајќи ја и продажбата по пат на далечинска комуникација во согласност со прописите со кои се уредува заштита на потрошувачите:

  • произведува и продава е-опрема под своја трговска марка;
  • препродава, под своја трговска марка, е-опрема произведена од страна на друг производител  (препродавачот не се смета за производител ако марката на изворниот производител е наведена на опремата);
  • поради вршење на својата дејност увезува е-опрема заради пуштање на пазар во РСМ или извезува е-опрема надвор од неа;
  • ако опремата не е произведена во РМ, а се пушта на пазар , тогаш за производител ќе се смета неговиот застапник во РСМ;
  • правно или физичко лице кое како краен корисник заради свои потреби увезол е-опрема без посредник.

Со законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето кои треба да ги исполнуваат батериите и акумулаторите при производство, пуштање на пазар и постапување со отпадните батерии и акумулатори што ги опфаќа обврските на економските оператори и другите субјекти кои учествуваат во процесот на производство и пуштање на пазар на батерии и акумулатори, посебни правила за собирање, преработка и рециклирање на отпадните батерии и акумулатори.

“Производител”  е правно или физичко лице, кое за прв пат пушта на пазар во Република Северна Македонија батерии и акумулатори, вклучувајќи и такви кои се вградени во уреди или возила, како своја дејност, без оглед на продажната техника која се користи, вклучувајќи и продажба со далечински комуницирање. Во смисла на овој закон, како производител се смета и правно или физичко лице кое кое увезува батерии и акумулатори за своја потереба без посредник.