Документација за ОЕЕО

· Правилник за регистрација за ОЕЕО

Превземете го правилникот за регистрација за ОЕЕО

· Правилник за Евиденција

Превземете го правилникот за евиденција

·  Правилник за одделно собирање на отпадната опрема

Превземете го правилникот за одделно собирање на отпадната опрема

· Листа на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема

Превземете ја листата на видови на производи кои припаѓаат во категориите на електрична и електронска опрема

·  Закон за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

Превземете го законот за елекртична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема

· Идентификационен Формулар

Превземете го идентификациониот формулар за отпад

· Транспортен Формулар

Превземете го транспортниот формулар за отпад